Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana - SMAN 1 Sewon

Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana

SMAN 1 Sewon

    Nama : Drs. Wahyudi
  NIP : 19591107 198003 1 010
  Tempat Lahir : Sleman
  Tanggal lahir : 07 November 1959
  Pangkat / Gol : IV/a
  Pendidikan : S1
  E-Mail : wahyudijantra@gmail.com
  Jabatan  : Wakasek Urusan Sarpras